Ordningsregler

Av årsstämman fastställda ordningsregler inom Bronsugnens Samfällighetsförening.

Parkering av fordon.
Parkering på våra säckgator, vändplaner och allmänna ytor är inte tillåtet. Parkering skall ske på den egna garageuppfarten/tomtmarken. Besöksparkering i kommunal regi finns i begränsad omfattning på Bronsgjutarvägen.

Hastighet av fordon.
På våra säckgator kör vi sakta i krypfart på längsta växeln.

Nedskräpning.
Det åligger fastighetsägare att undvika nedskräpning på sin tomt som med blåst och kluriga flygfän kan spridas till grannarna. Tillfälligt avfall från ombyggnad eller liknande får ej läggas på samfällighetens gemensamma utrymmen.

Häckar, buskar och träd.
Det åligger fastighetsägaren att se till att häckar och träd på den egna tomten underhålls och hindras att växa vilt.

Gemensamma ytor.
För samfällighetens gemensamma ytor har vi alla ett ansvar för underhåll och skötsel. Vid den gemensamma vårstädningen förväntas varje fastighet att ha minst en representant närvarande.

Ägaröverlåtelser.
Fastighetsägaren skall vid försäljning/överlåtelse av sin fastighet meddela styrelsen personuppgifter på den nya ägaren.

Allmänt.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för trivseln och säkerheten i vårt område. Fastighetsägaren skall informera boende i fastigheten, och eventuella hyresgäster, om dessa ordningsregler.